Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
річні загальні збори ОКС НАКСУ
члени ОКС НАКСУ
основні принципи діяльності
умови членства
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація та реквізити
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

УМОВИ ЧЛЕНСТВАУмови членства у Об'єднаній кредитній спілці

Членами Об'єднаної кредитної спілки можуть бути лише кредитні спілки - члени Національної асоціації кредитних спілок України.

Прийняття до членів Об'єднаної кредитної спілки

Прийняття до Об'єднаної кредитної спілки провадяться на підставі письмової заяви кредитної спілки, складеної відповідно до рішення органів управління кредитної спілки та підписаної головою Правління, за рішенням Спостережної ради Об'єднаної кредитної спілки. До заяви додається рішення органу управління кредитної спілки, до компетенції якого відноситься вирішення питань вступу до Об'єднаної кредитної спілки.

Набуття прав члена Об'єднаної кредитної спілки

Кредитна спілка набуває прав члена Об'єднаної кредитної спілки при виконанні таких умов:
• членство в Стабілізаційному фонду Національної асоціації кредитних спілок України;
• поданні заяви на вступ;
• рішення Спостережної ради про прийом до Об'єднаної кредитної спілки.
• сплаті вступного внеску в розмірі 100 гривень на розрахунковий рахунок Об'єднаної кредитної спілки;
• сплаті на розрахунковий рахунок Об'єднаної кредитної спілки обов'язкового пайового внеску в розмірі 1% від активів кредитної спілки на останню звітну дату, що підтверджується відповідними документами;

Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття Спостережною радою позитивного рішення про прийом кредитної спілки до Об'єднаної кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску.
Кредитна спілка - член Об'єднаної кредитної спілки повинна самостійно контролювати відповідність внесеного обов'язкового пайового внеску розміру своїх активів та, у випадку їх збільшення, довносити необхідну суму протягом місяця, наступного за звітною датою, на яку відбулося таке збільшення.
Розмір та порядок сплати вступних та пайових внесків може бути змінено за рішенням Загальних зборів ОКС НАКСУ.
Заява кредитної спілки - кандидата про вступ до Об'єднаної кредитної спілки складається письмово за формою, встановленою Спостережною радою Об'єднаної кредитної спілки, та має бути розглянутою Спостережною радою на наступному її засіданні.

Права членів Об'єднаної кредитної спілки

Члени Об'єднаної кредитної спілки мають право:
• брати участь в управлінні справами Об'єднаної кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
• вносити пропозиції на розгляд органів управління Об'єднаної кредитної спілки;
• одержувати від Об'єднаної кредитної спілки кредити відповідно до Положення про кредитування та користуватися іншими послугами, які надаються членам Об'єднаної кредитної спілки відповідно до її Статуту;
• одержувати інформацію про діяльність Об'єднаної кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління Об'єднаної кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності Об'єднаної кредитної спілки;
• одержувати дохід на свій обов'язковий пайовий та інші внески відповідно до внутрішніх положень Об'єднаної кредитної спілки;
• вийти з членів Об'єднаної кредитної спілки в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Члени Об'єднаної кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, Статутом та іншими актами Об'єднаної кредитної спілки.

Обов'язки членів Об'єднаної кредитної спілки

Члени Об'єднаної кредитної спілки зобов'язані:
• додержуватися Статуту та інших актів Об'єднаної кредитної спілки, виконувати рішення її органів управління;
• брати участь у формуванні майна Об'єднаної кредитної спілки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені цим Статутом та відповідними внутрішніми документами Об'єднаної кредитної спілки;
• дотримуватись умов укладених між ними та Об'єднаною кредитною спілкою договорів, в тому числі, сплачувати кредити, отримані в Об'єднаній кредитній спілці на умовах, передбачених кредитними договорами;
• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Об'єднаної кредитної спілки.

Члени Об'єднаної Кредитної спілки виконують також інші обов'язки, передбачені законодавством України, цим Статутом та іншими актами Об'єднаної кредитної спілки.

Наша адреса:
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола 25 (1 секція), 19-ий поверх, оф. 49
e-mail: oks@unascu.org.ua
тел. (044) 501-18-78


 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України